De werking van de Nederlandse economie

Deze opleiding biedt een uitgebreide inleiding in de macro-economie. Zij reikt kennis aan die van pas komt bij het doorgronden van de economische samenhangen, het begrijpen van het gevoerde financieel-economische beleid en het nadenken over de toekomstige vormgeving van dat beleid.

Aandacht wordt besteed aan zowel de determinanten van het structurele groeitempo van de economie als die van de conjunctuurgolf. De effecten van macro-economisch  beleid hangen af van de uitgangssituatie waarin de economie verkeert. Dit blijkt wanneer wordt teruggeblikt op de economische ontwikkelingen en het economische beleid sinds de Tweede Wereldoorlog. In de opleiding is een dergelijke terugblik daarom opgenomen. Daarbij wordt ingegaan op de geschiedenis van de modellen waarvan het CPB in deze periode heeft gebruikgemaakt, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar opeenvolgende versies van het macromodel. Deze terugblik leidt tot meer inzicht in de werking van de Nederlandse economie onder uiteenlopende omstandigheden. 

Stilgestaan wordt bij ramingen en analyses van het Centraal Planbureau die bij de beleidsvoorbereiding in ons land een belangrijke rol spelen: kortetermijnvoorspellingen, middellangtetermijnverkenningen, houdbaarheidsberekeningen en analyses van de effecten van beleidsmaatregelen. Voor een goed begrip van deze ramingen en analyses is het nuttig om te weten hoe zij tot stand komen. Om die reden wordt dat in deze opleiding uit de doeken gedaan. Ook de modellen van het CPB krijgen aandacht, omdat zij kunnen bijdragen aan inzicht in de werking van de Nederlandse economie. 

 

Voor 
Deze opleiding is bedoeld voor beleidsmedewerkers die meer willen weten van de samenhangen in de macro-economie. De opleiding is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers die in hun werk weleens te maken hebben met ramingen en analyses van het Centraal Planbureau. Het is handig als je wat macro-economische basiskennis hebt, maar dat is niet noodzakelijk.

Daarom deze opleiding
Deze opleiding vergroot je inzicht in het functioneren van de economie op macro-economisch niveau. Je kunt na het volgen van de opleiding bovendien beter uit de voeten met de ramingen en de analyses van het Centraal Planbureau. 

Hiermee kom je terug
Je kent de betekenis van de belangrijkste begrippen uit de macro-economie en je bent vertrouwt met de belangrijkste macro-economische samenhangen. Je hebt meer inzicht gekregen in de werking van de Nederlandse economie en je weet wat de effecten zijn van uiteenlopende vormen van financieel-economisch beleid onder uiteenlopende omstandigheden. De ramingen en analyses van het Centraal Planbureau hebben voor jou geen geheimen meer. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de belangrijkste visies op het functioneren van de macro-economie
  • de economische ontwikkeling en het macro-economische overheidsbeleid sinds de Tweede Wereldoorlog
  • de geschiedenis van het modelgebruik bij het Centraal Planbureau, met in het bijzonder aandacht voor het macro-economische model
  • de totstandkoming van kortetermijnramingen en middellangetermijnverkenningen en hun rol bij de beleidsvoorbereiding
  • de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de berekening van het houdbaarheidssaldo
  • op modellen gebaseerde beleidsanalyses
  • de CPB-analyse van de economische effecten van verkiezingsprogramma’s en de invloed daarvan op regeerakkoorden

 

Zo pakken we het aan
De opleiding bestaat uit diverse presentaties over de hiervoor genoemde onderwerpen. Zij heeft in hoge mate een interactief karakter. Er is dus veel ruimte voor vragen en discussie. Er wordt aandacht besteed aan recente publicaties van het Centraal Planbureau. Wimar Bolhuis (Universiteit Leiden) verzorgt een gastcollege over de analyse van het CPB van de economische effecten van verkiezingsprogramma’s en de invloed daarvan op regeerakkoorden. Deelnemers toetsen hun kennis via Kahootquizzen.

 

Terug naar het overzicht

Download PDF