Privacy en HR

Privacybewustzijn is ook voor de HR-adviseur zeer relevant. De HR-adviseur heeft in zijn werk immers dagelijks met privacygevoelige informatie te maken. Worden de persoonsgegevens van medewerkers wel rechtmatig verwerkt? Hoe lang mag je persoonsgegevens van sollicitanten bewaren? Welke persoonsgegevens mogen wel en welke mogen niet worden verwerkt? 

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben de werknemers meer rechten gekregen. Sindsdien moet met persoonsgegevens zorgvuldiger worden omgegaan. Aan de hand van casuïstiek wordt tijdens deze opleiding het onderwerp privacy en HR behandeld. Tevens wordt stilgestaan bij de rol en de bevoegdheden van de toezichthouder.

Voor
Eerstelijns HR-adviseurs

Daarom deze opleiding
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het uitgangspunt van de AVG is de informatie-verplichting; persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer dit strikt noodzakelijk is, inzichtelijk moet worden gemaakt of er persoonsgegevens worden verwerkt en waarom dat gebeurt. Wanneer het niet strikt noodzakelijk is dat bepaalde personeelsgegevens worden verwerkt, dan moet daar expliciet toestemming voor gevraagd worden aan de medewerker. Als je als HR-adviseur een sollicitant googelt of screent met behulp van LinkedIn, ben je al bezig met de verwerking van persoonsgegevens. Voor de HR-adviseur betekent dit dan hij te maken krijgt met veel meer en veel gedetailleerdere verplichtingen voor de ‘verwerkers’ van persoonsgegevens en veel verder verdergaande rechten voor medewerkers. Medewerkers hebben op grond van de AVG het recht gekregen op dataportabiliteit en het recht om persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft en om deze zelf op te slaan en ter beschikking te stellen van een andere organisatie.

Hiermee kom je terug
Deze opleiding geeft je naast kennis van de nodige arbeidsjuridische wet- en regelgeving inzicht in privacyvraagstukken waarmee een HR-afdeling te maken kan krijgen.

Na afloop kun je:

  • het juridische kader van de AVG toepassen op HR-processen
  • bewust omgaan met privacygevoelige informatie
  • risico’s herkennen en weten hoe die te beperken zijn
  • de consequenties van de AVG voor de HR-processen en het werk inschatten
  • je opgedane kennis en vaardigheden toepassen in de dagelijkse HR-praktijk


Zo pakken we het aan
De deelnemer begint (2 weken voor aanvang van de bijeenkomst) met een digitaal onderdeel (e-learning). In die 2 weken is er ruim tijd om de bijeenkomst voor te bereiden.
De bijeenkomst is bedoeld voor verdieping, inbreng van eigen praktijk-casussen en vragen.
De deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding het boek “Privacy Proof HR” van Hester de Vries, Itse Gerrits & Ester Damen van Kennedy Van der Laan, Paul ter Wal, ANDARE, Ellen Beem, Dienst Justitiële Inrichtingen en Pauline Recourt, Randstad Groep Nederland BV.

 

Terug naar het overzicht

Download PDF