De Rijksacademie is opgezet om de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te verbeteren. Rijksambtenaren ontwikkelen zichzelf, delen kennis met collega's en werken aan het vergroten van hun vakmanschap en vakinhoudelijk netwerk. Onze opleidingen worden gegeven volgens het ‘voor ons- door ons’ principe.
Onze opleidingen geven wij normaliter in een 'blended vorm': een combinatie van face-to-face opleidingen op locatie en online aanbod. In verband met de nieuwe COVID-19-richtlijnen van het kabinet vinden er geen face-to-face uitvoeringen op onze locatie aan de Zeestraat plaats: we bieden uitsluitend een online aanbod.Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Actueel

De Rijksacademie voert als lead partner samen met de Ministeries van Financiën van Kroatië, Letland en Bulgarije een EU Twinning voor Noord-Macedonië uit. Het EU Twinning project “strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control Functions”.

Dit project van 3,7 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar is gestart op 1 februari 2020. Vanwege Corona is de uitvoering tot nu toe volledig online.

 

Onafhankelijk rechtssysteem, corruptiebeleving en –bestrijding, belang van vrije pers en pluralisme. Nederland staat er best goed voor!

Jaarlijks wordt vanuit de Europese Commissie het EU-rapport Rule of Law opgesteld. In het rapport wordt de ‘rechtsstatelijkheid’ van de lidstaten van de EU onder de loep genomen. Maar wat houdt dat precies in? Wat is de aanleiding geweest voor de Commissie om naar de rechtsstatelijkheid binnen de EU te kijken, en wat wordt er uiteindelijk met het rapport gedaan? 

Met Martin Dees als dagvoorzitter organiseerde we op 31 maart en 1 april een online masterclass voor auditors in de publieke sector. Op het programma stonden twee kennissessies en twee interactieve workshops over actuele thema’s in het auditvak: Spiegelen aan de accountancybranche, Regels maken in een toenemende complexiteit, Integrated thinking en Cultuur, gedrag en audit. 

In de opleiding Essentieprogramma worden recent gestarte ambtenaren bij het Rijk digitaal meegenomen in de Haagse wereld met haar geschiedenis, eigenaardigheden en toekomst. Interessante thema’s die in deze opleiding aan bod komen zijn het ontstaan van onze democratie, de grondbeginselen van de rechtsstaat (in combinatie met actuele voorbeelden en ontwikkelingen) en de invloed van Europa op ons werk.  Ook stonden we stil bij de ontwikkeling van de rol van de ambtenaar. Maatschappelijke opgaves centraal stellen vraagt om andere competenties, zoals een integraal perspectief en een multidisciplinaire aanpak. Het gaat niet meer om het individu; er is een bredere kijk nodig. We spreken daarom van een ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap naar ambtelijk vermogen. Al met al een leerzame tweedaagse met veel interactie en ruimte voor reflectie!

 


Uitgelichte opleidingen

Welk beleidsdoel wil je bereiken? Welke instrumenten zet je daarvoor in? Hoe bepaal je of je op koers ligt? Welke mogelijkheden heb je om bij te sturen? Vragen die continu een rol spelen in de opdracht van de publieke sector om de maatschappelijk toegevoegde waarde te vergroten. Beleidscontrol speelt een essentiële rol om te kunnen sturen op beleidsresultaten en de ingezette middelen.

Wat zijn ‘publieke belangen’? Hoe kunnen we die het best borgen - via de markt, via private institutionele arrangementen, of via de overheid? Deze opleiding reikt je hiervoor een denkkader aan, dat een raamwerk biedt voor de invulling van de rol van de overheid. Dit raamwerk wordt toegepast op concrete beleidsdossiers.

De opleiding is sterk multidisciplinair: startend vanuit de economische wetenschap, spelen inzichten uit evolutionaire biologie, gedragseconomie/psychologie, historie, geografie, politicologie, en het recht een belangrijke rol. De opleiding haakt ook aan bij actuele beleidsthema's, zoals big tech en fintech, publieke verantwoordelijkheid van aandeelhouders, multilaterale instituties als de EU, overnames in vitale sectoren, Covid-19, stedelijke agglomeraties, stad versus platteland, en het populisme.

Wil je op een kritische manier kunnen deelnemen aan discussies over het arbeidsmarktbeleid? Wil je weten hoe de arbeidsmarkt functioneert? Meld je dan aan voor deze opleiding. Vertrekpunt is de economische theorie, maar deze is niet onverkort toepasbaar op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt namelijk gekenmerkt door een veelheid aan informatieproblemen en fricties die het lastig maken om te spreken van ‘marktwerking’. Centraal in deze opleiding staat wat arbeidsmarktbeleid (niet) kan doen voor het zo goed mogelijk functioneren van de arbeidsmarkt en welke actoren (inclusief overheid en sociale partners) daarbij een rol kunnen spelen.

Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen. Het laatste gebeurt steeds vaker. De Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse schetst de eisen waaraan elke MKBA moet voldoen. Voor specifieke beleidsterreinen zijn er tevens werkwijzers, die de voorschriften uit de algemene leidraad voor de desbetreffende beleidsterreinen uitwerken. Er zijn inmiddels werkwijzers voor het sociale domein, het milieubeleid, MIRT-verkenningen (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de digitale overheid.