De Rijksacademie is opgezet om de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te helpen verbeteren. Rijksambtenaren ontwikkelen zichzelf, delen kennis met collega's en werken aan het vergroten van hun vakmanschap; een samenbundeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding.
Heb je op 10 januari onze Studiegids 2020 nog niet ontvangen, vraag hem dan hier aan!Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Actueel

De Studiegids 2020 van de Rijksacademie is uit!

Nieuw en vernieuwd in ons aanbod zijn, onder andere, opleidingen op het gebied van belastingen & premies, inkoop en datavaardigheden. Ook de VOFHA-opleiding is vernieuwd.

 

 

Vandaag was de feestelijke uitreiking van de certificaten voor 40 deelnemers aan onze opleidingen financieel management. We wensen hen namens de Rijksacademie veel plezier toe met het in praktijk brengen van de opgedane kennis en we hopen iedereen snel weer terug te zien bij een van onze andere opleidingen!

 

In 2018 is Financiën begonnen met de uitreiking van de prijs voor ‘Beste subsidie-evaluatie van 2017’. Subsidies moeten verplicht elke vijf jaar geëvalueerd worden en Financiën vraagt met de prijs aandacht voor de kwaliteit van deze evaluaties. Het is uiteraard vooral voor bedoeld om de positieve punten te belichten en tips mee te geven waarmee de kwaliteit nog beter wordt. In de jury zitten vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Planbureau, Bureau Statistische Analyse en Begrotingszaken van Financiën.  

 

Op vrijdag 13 september is het opleidingsprogramma voor de nieuwe lichting van 141 rijkstrainees (tranche 22) gestart met een feestelijke startdag bij de Rijksacademie aan de Zeestraat in Den Haag. 

 


Uitgelichte opleidingen

Het stelsel van belastingen en premies voorziet de overheid van de middelen waarmee zij haar uitgaven kan financieren. De vormgeving van dit stelsel heeft een belangrijke invloed op het functioneren van de economie. Bij beslissingen over deze vormgeving wordt niet alleen op deze invloed gelet, maar spelen ook rechtvaardigheidsoverwegingen een belangrijke rol. Het stelsel van belastingen en premies doet tevens als instrumentarium dienst bij het nastreven van uiteenlopende beleidsdoelstellingen.

Integriteitschendingen zoals fraude en corruptie hebben een grote impact op de publieke sector. Niet alleen is er groot geld mee gemoeid, het vormt ook een risico voor het vertrouwen in de overheid. Wat wordt er van overheidsaccountants verwacht als het gaat om fraudebeheersing en integriteitmanagement?Welke rol spelen zij als er signalen van mogelijke integriteitschendingen zijn? In deze opleiding leer je op actieve wijze hoe je meer succesvol kunt worden in het herkennen van onder meer fraudesignalen, hoe je dit effectief bespreekbaar maakt en op welke wijze hieraan opvolging kan worden gegeven.

De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor vele miljoenen euro's aan ICT-voorzieningen in. Vaak is daarbij onduidelijkheid over de regels waaraan je als inkoper of bij het aanbesteden van opdrachten moet voldoen. Hoe ga je als rijksambtenaar integer om met de verschillende marktpartijen? De professionalisering van inkopen en aanbesteden bij de Rijksoverheid staat dan ook hoog op de agenda. Tijdens deze opleiding staat de inkoop van ICT bij de Rijksoverheid centraal. Hoe gaan we om met standaarden binnen de overheid en aan welke wet- en regelgeving moeten wij voldoen?

Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen. Het laatste gebeurt steeds vaker. De Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse schetst de eisen waaraan elke MKBA moet voldoen. Voor specifieke beleidsterreinen zijn er tevens werkwijzers, die de voorschriften uit de algemene leidraad voor de desbetreffende beleidsterreinen uitwerken. Er zijn inmiddels werkwijzers voor het sociale domein, het milieubeleid, MIRT-verkenningen (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de digitale overheid.