De Rijksacademie is opgezet om de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te helpen verbeteren. Rijksambtenaren ontwikkelen zichzelf, delen kennis met collega's en werken aan het vergroten van hun vakmanschap; een samenbundeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding.
Heb je onze Studiegids 2020 nog niet ontvangen, vraag hem dan hier aan!Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Actueel

Dit jaar vloeit er voor een bedrag van maar liefst omstreeks 325 miljard euro naar de schatkist in de vorm van uiteenlopende belastingen en sociale premies. Het stelsel van belastingen en premies heeft daarmee een grote invloed op het economische gedrag. Het stelsel beïnvloedt bijvoorbeeld de beslissing van mensen om wel of niet te gaan werken en – als ze hebben besloten om een baan te accepteren – hoeveel uur ze willen werken.

De Studiegids 2020 van de Rijksacademie is uit!

Nieuw en vernieuwd in ons aanbod zijn, onder andere, opleidingen op het gebied van belastingen & premies, inkoop en datavaardigheden. Ook de VOFHA-opleiding is vernieuwd.

 

 

Vandaag was de feestelijke uitreiking van de certificaten voor 40 deelnemers aan onze opleidingen financieel management. We wensen hen namens de Rijksacademie veel plezier toe met het in praktijk brengen van de opgedane kennis en we hopen iedereen snel weer terug te zien bij een van onze andere opleidingen!

 

Op vrijdag 13 september is het opleidingsprogramma voor de nieuwe lichting van 141 rijkstrainees (tranche 22) gestart met een feestelijke startdag bij de Rijksacademie aan de Zeestraat in Den Haag. 

 


Uitgelichte opleidingen

Het stelsel van belastingen en premies voorziet de overheid van de middelen waarmee zij haar uitgaven kan financieren. De vormgeving van dit stelsel heeft een belangrijke invloed op het functioneren van de economie. Bij beslissingen over deze vormgeving wordt niet alleen op deze invloed gelet, maar spelen ook rechtvaardigheidsoverwegingen een belangrijke rol. Het stelsel van belastingen en premies doet tevens als instrumentarium dienst bij het nastreven van uiteenlopende beleidsdoelstellingen.

Een digitaal platform biedt een infrastructuur voor waardecreatie, waarbij spelregels helpen om de interacties van gebruikers in goede banen te leiden. Voorbeelden van digitale platformen zijn Bol.com en Facebook. De manier waarop digitale platformen functioneren lijkt daarmee op het functioneren van coöperaties, verenigingen en zelfs de overheid. Zoals overheidsinterventie kan helpen om marktfalen terug te dringen, ontstaan digitale platformen vaak in reactie op fricties in de markt. Hoe werken de businessmodellen van digitale platformen (commercieel en non-profit)? Wat is de invloed van digitale platformen op de taken van overheden? Hoe kunnen zij, bijvoorbeeld door de betrokkenheid van burgers te vergroten, bijdragen aan de borging van publieke belangen? Welke nieuwe overheidstaken bieden zich aan?

De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor vele miljoenen euro's aan ICT-voorzieningen in. Vaak is daarbij onduidelijkheid over de regels waaraan je als inkoper of bij het aanbesteden van opdrachten moet voldoen. Hoe ga je als rijksambtenaar integer om met de verschillende marktpartijen? De professionalisering van inkopen en aanbesteden bij de Rijksoverheid staat dan ook hoog op de agenda. Tijdens deze opleiding staat de inkoop van ICT bij de Rijksoverheid centraal. Hoe gaan we om met standaarden binnen de overheid en aan welke wet- en regelgeving moeten wij voldoen?

Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen. Het laatste gebeurt steeds vaker. De Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse schetst de eisen waaraan elke MKBA moet voldoen. Voor specifieke beleidsterreinen zijn er tevens werkwijzers, die de voorschriften uit de algemene leidraad voor de desbetreffende beleidsterreinen uitwerken. Er zijn inmiddels werkwijzers voor het sociale domein, het milieubeleid, MIRT-verkenningen (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de digitale overheid.