De Rijksacademie is opgezet om de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te verbeteren. Rijksambtenaren ontwikkelen zichzelf, delen kennis met collega's en werken aan het vergroten van hun vakmanschap en vakinhoudelijk netwerk. Onze opleidingen worden gegeven volgens het ‘voor ons- door ons’ principe.
De Rijksacademie ontvangt je vanaf september graag weer op onze locatie aan de Zeestraat. Nu de COVID-19 richtlijnen zijn versoepeld bieden we onze deelnemers weer een programma met opleidingen en bijeenkomsten op locatie én online lesonderdelen. Ook in de zomermaanden vinden enkele activiteiten plaats op onze opleidingslocatie.Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Actueel

Een primeur: voor de eerste keer voerden wij bij de Rijksacademie de 16 RIO1 lesdagen uit! En… rondde de eerste groep deelnemers de opleiding succesvol af!

Certificaat en eindceremonie
Bij het afronden van een opleiding hoort vanzelfsprekend een certificaat en eindceremonie. Vanwege de Corona-maatregelen was dit net zoals de lesdagen, even wat anders dan normaal. Het ondertekenmoment was zonder de deelnemers, maar wel met André Weimar en Corina den Broeder als ondertekenaars! Met de handtekeningen op de certificaten, overhandigden wij de cijferlijst in een mooie koker aan de deelnemers tijdens de (fysieke) eindgesprekken. Om toch de nodige aandacht te geven aan dit mooie moment, sloten we de opleiding wel gezamenlijk af met een digitale eindceremonie.

Wat levert feedback van burgers op voor mij als ambtenaar? En hoe kan ik die feedback organiseren?

Deze vragen stonden centraal tijdens het online trainee-café op 11 juni. Trainees gingen in gesprek met ervaringsdeskundigen aan de hand van een succesvol praktijkvoorbeeld waarbij rijksambtenaren hun beleid toetsen met burgers en ondernemers om het nog beter aan te laten sluiten op de praktijk. Dit praktijkvoorbeeld, genaamd 'de digitale wijksafari', vond plaats in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Rijksacademie voert als lead partner samen met de Ministeries van Financiën van Kroatië, Letland en Bulgarije een EU Twinning voor Noord-Macedonië uit. Het EU Twinning project “strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control Functions”.

Dit project van 3,7 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar is gestart op 1 februari 2020. Vanwege Corona is de uitvoering tot nu toe volledig online.

 

Onafhankelijk rechtssysteem, corruptiebeleving en –bestrijding, belang van vrije pers en pluralisme. Nederland staat er best goed voor!

Jaarlijks wordt vanuit de Europese Commissie het EU-rapport Rule of Law opgesteld. In het rapport wordt de ‘rechtsstatelijkheid’ van de lidstaten van de EU onder de loep genomen. Maar wat houdt dat precies in? Wat is de aanleiding geweest voor de Commissie om naar de rechtsstatelijkheid binnen de EU te kijken, en wat wordt er uiteindelijk met het rapport gedaan? 


Uitgelichte opleidingen

Welk beleidsdoel wil je bereiken? Welke instrumenten zet je daarvoor in? Hoe bepaal je of je op koers ligt? Welke mogelijkheden heb je om bij te sturen? Vragen die continu een rol spelen in de opdracht van de publieke sector om de maatschappelijk toegevoegde waarde te vergroten. Beleidscontrol speelt een essentiële rol om te kunnen sturen op beleidsresultaten en de ingezette middelen.

Wat zijn ‘publieke belangen’? Hoe kunnen we die het best borgen - via de markt, via private institutionele arrangementen, of via de overheid? Deze opleiding reikt je hiervoor een denkkader aan, dat een raamwerk biedt voor de invulling van de rol van de overheid. Dit raamwerk wordt toegepast op concrete beleidsdossiers.

De opleiding is sterk multidisciplinair: startend vanuit de economische wetenschap, spelen inzichten uit evolutionaire biologie, gedragseconomie/psychologie, historie, geografie, politicologie, en het recht een belangrijke rol. De opleiding haakt ook aan bij actuele beleidsthema's, zoals big tech en fintech, publieke verantwoordelijkheid van aandeelhouders, multilaterale instituties als de EU, overnames in vitale sectoren, Covid-19, stedelijke agglomeraties, stad versus platteland, en het populisme.

Wil je op een kritische manier kunnen deelnemen aan discussies over het arbeidsmarktbeleid? Wil je weten hoe de arbeidsmarkt functioneert? Meld je dan aan voor deze opleiding. Vertrekpunt is de economische theorie, maar deze is niet onverkort toepasbaar op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt namelijk gekenmerkt door een veelheid aan informatieproblemen en fricties die het lastig maken om te spreken van ‘marktwerking’. Centraal in deze opleiding staat wat arbeidsmarktbeleid (niet) kan doen voor het zo goed mogelijk functioneren van de arbeidsmarkt en welke actoren (inclusief overheid en sociale partners) daarbij een rol kunnen spelen.

Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen. Het laatste gebeurt steeds vaker. De Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse schetst de eisen waaraan elke MKBA moet voldoen. Voor specifieke beleidsterreinen zijn er tevens werkwijzers, die de voorschriften uit de algemene leidraad voor de desbetreffende beleidsterreinen uitwerken. Er zijn inmiddels werkwijzers voor het sociale domein, het milieubeleid, MIRT-verkenningen (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de digitale overheid.